गाउँसभा सुरु हुनु अगाडि गौरिगन्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष (दाँया) र उपाध्यक्ष (बायाँ) तर्फ ।