वार्ड नं १

वार्ड नं १ मा माहाभारा गा . बि .स पर्दछ ।