FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

आर्थिक वर्ष शिर्षक दस्तावेज
२०७९/२०८० (२०७९।१२।२१) सामाजिक सुरक्षाको तेश्रो त्रैमासिक लाभग्राहिको नामावली PDF icon वडा-५.pdf, PDF icon वडा-3.pdf, PDF icon वडा-१.pdf, PDF icon वडा-४.pdf, PDF icon वडा-२.pdf, PDF icon वडा-६.pdf
२०७९/२०८० (२०७९।०९।२९) सामाजिक सुरक्षाको दोश्रो त्रैमासिक लाभग्राहिको नामावली PDF icon वडा 6.pdf, PDF icon वडा 3.pdf, PDF icon वडा 2.pdf, PDF icon वडा 1.pdf, PDF icon वडा 5.pdf, PDF icon वडा 4.pdf
२०७९/२०८० (२०७९।०९।२९) सामाजिक सुरक्षाको प्रथम त्रैमासिक छुट लाभग्राहिको नामावली PDF icon वडा 4.pdf, PDF icon वडा 6.pdf, PDF icon वडा २.pdf, PDF icon वडा 3.pdf, PDF icon वडा 1.pdf
२०७९/२०८० (२०७९।०६।०६)सामाजिक सुरक्षाको प्रथम किस्ता नामावली प्रकाशन PDF icon भरपाई वडा १ पिडियफ.pdf, PDF icon भरपाई वडा २ पिडियफ.pdf, PDF icon भरपाई वडा ३ पिडियफ.pdf, PDF icon भरपाई वडा ४ पिडियफ.pdf, PDF icon भरपाई वडा ५ पिडीयफ.pdf, PDF icon भरपाई वडा ६ पिडियफ.pdf